TM breed

Tibetský Mastiff doprovází a chrání člověka již od nepaměti a stal se i předmětem mnoha legend.Jedna z nejznámějších říká : . . . před mnoha a mnoha lety postihla zemi tibeťanů krutá zima.Půda byla hluboko promrzlá a vsudypřítomné ledové pláně dusily vše živé.Lidé a jejich stáda byla sužována hladem,zimou a nemocemi.Náhle,na pomoc z nebes ,sestoupilo na zemi velké množství živých Budhů,jedoucích na obrovských šelmách (později pojmenovaných Tibetskými Mastiffy),zahalených do zářících plášťů a v rukou třímajících posvěcené zvony.Příjezd Budhů a Tibetských Mastiffů měl za následek rychlé tání sněhu,nekonečné ledové pláně počaly praskat a země se opět probudila k životu.Životy lidí a jejich dobytka byly zachráněny.Od těchto dob se těší Tibetští Mastiffové hluboké úctě tibeťanů,kteří v nich vidí nebeské posly,posvátné psy,jež nebe seslalo pastevcům k ochraně jejich a jejich stád.

Budha

Zatím,co většina plemen psů byla člověkem šlechtěna k jakési ideální exteriérové podobě,která je často i jediným oceňovaným plemenným znakem,v zemi původu tibetských mastiffů (u nás je častěji užíván ne zcela šťastně zvolený překlad -Tibetská doga)byl největší důraz kladen především na využitelné vlastnosti těchto psů.Odlehlost a izolovanost himalájských regionů,různé způsoby uplatnění TM,to vše zcela logicky dává předpoklady pro existenci více typů těchto legendárních tibetských psů.

I Čína má pro varianty TMs svá označení :

            Lion (lev)      – psi s výraznou hřívou a delší srstí.Kostra je střední mohutnosti.

            Tiger             - středně dlouhá,nebo kratší srst,mohutná kostra lebky,celkově těžší,silná kostra

            Snow             - bílá varianta (TM nemá geny pro bílé zabarvení,tato bílá barva je geneticky velmi světlá krémovo-zlatá barva)

            Bearded Lion  - obří Khyi Apso (FCI vede toto plemeno samostatně, Asie je ale zahrnovala k TM)

 

Už i z tohoto krátkého shrnutí vyplývá že je velmi obtížné „vtěsnat“ do standardu FCI všechny tyto skutečnosti.Proto také tibetský mastiff je na západě jedním z nejkontroverznějších kynologických témat.

Tibeťany (jak vyplynulo s mnohohodinových debat s exilovou komunitou tibetských Lámů,kteří v některých Sundari psech rozpoznali "své" purebreed Quinhai´s a Yushu´s dogs a projevili spontání přání návštívit naší chovnou stanici) je, i námi (míněno západními chovateli) na západě užívaný jednotný název plemene - Tibetský mastiff v samotném Tibetu NEPOUŽÍVANÝ.Nad označením DoKhyi (vyslov do-či),které se odkudsi znenadání vynořilo jako druhý název plemene při poslední úpravě FCI Standardu,Lamové už jen tázavě krčili rameny.Pohled tibeťanů na jejich psy je velmi odlišný od našeho evropského (nebo spíše užiji označení západního) pohledu.Jejich velcí strážní psi jsou region od regionu typově rozdílní a proto jsou podle regionů i pojmenováni.Příklad : Yushu psi, Quinhai psi,Lhasa psi... atd.Zároveň Lámové zdůrazňovali přímou úměru délky a radiusu pochodů kočovných obchodních karavan k šíří spektra typů (mixů) jejich doprovodných psů.Další tisíce a tisíce mixů je využíváno pasteveckými nomády k práci kolem stád a v jednotlivých regionech je stále vzácnější najít pure (čisté) typy původních psů.I při návštěvě mnichů v Sundari se jen několika mým psům dostalo ocenění ČISTÝCH TYPŮ,ostatní byli, s typickou laskavostí svatých mužů, označeni za sice pěkné psy,ale nikoliv čisté typy - tedy podle Lámů běžné mixy.

 

Příklad typu Quinhaiských psů :

quinhai dogs

 

 

Čistým (pure) Yushu typem tibetského psa byla označena fena Blackie :

Yushu type

 

Pokusím-li se tyto cenné poznatky shrnout do nějakého závěru,pak nelze jinak,než konstatovat,že pokud západním kynologickým světem zvolené pojmenování plemene Tibetan Mastiff plní funkci jakéhosi zastřešujícího deštníku pro různé regionální typy těchto tibetských psů,stejnou (nediskriminační) funkci (pro, jednotným názvem zastřešené, regionální typy těchto tibeských psů) by měl plnit i FCI Standard plemene.Jaký byl skutečný důvod radikálního odklonu od této, po destiletí používané koncepce, vypracováním "nové" (rok 2004) verze FCI Standardu nebylo nikdy vysvětleno a i proto se jako hlavní důvod nabízí klientelismus v podmínkách FCI kynologie.Ať už důvodem této změny byl již zmíněný klientelismus či neochota k dialogu se zemí původu těchto psů,bohužel konečným výsledkem tohoto "novátorství"je diskriminace historicky doložených typů TMs na úkor typu jediného,v kterém se nezapře "umělecká licence" snahy o stvoření vlastního evropsko-tibetského typu psa pro výstavní kruhy.

 

 

 

Počátky amerického/evropského chovu TMs z let 1970/1980 byly založeny výhradně na psech dovezených z Nepálu a oblasti jižních Himalájí,nikoliv z Tibetu.Kromě historických letopisů a záznamů z kronik a cestopisů,měli první západní chovatelé k dispozici pouze několik málo kreseb,zachycující podobu TM z doby před 100-200 lety.Tyto, dnes již historické kresby znázorňovaly ale velmi odlišný typ psů,než který byl (a je) většinově chován v Evropě/Americe a který si za desetiletí chovu získal mnoho příznivců a obdivovatelů,což je zcela pochopitelné,protože i nomádští psi,které západní země nyní nazývají Do Khyi, představují nádherný typ zvířat. Jak ale zdůvodnit rozdílnost typu Do Khyi v porovnání s historickými kresbami,o zmínkách cestovatelů s popisem mohutných psů,typu mastiffů,ani nemluvě?!?A tak se,jako schůdné vyřešení tohoto rozporu pomalu,pomaloučku začalo se zpochybňováním historických záznamů,dobových kreseb i historických fotografií....

 

Zcela mimořádně ucelenou dokumentaci o tibetských psech přivezla ze své nedávné cesty po Tibetu ( srpen 2007 )Mrs.Sue Elworthy (Everest North Tibetan Mastiffs kennel)

 

A teď DŮKAZ o tom,že historické kresby Tibetských mastiffů zachycovaly skutečné legendární tibetské psy,a hlavně,že tato legenda stále žije v zemi jejího původu a je pýchou tibeťanů!

tm1

 

Pro ty z nás,kteří nikdy nepřestali věřit v existenci těchto psů,fotodokumentace,přivezená z putování po Tibetu 2007 je samozřejmě báječnou zprávou.

 Chovatelé teď mají visuální důkaz,jak mnoho ze skutečnosti (+ - umělecká licence) reflektovaly historické kresby TMs!

 

tm2

Tak hodně štěstí himalájská legendo,ať se zachováš i pro příští generace!!!!

 

tm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: HISTORIE PLEMENE ::

________________________

 

<< ZPĚT <<